En
ارسال به دوستان
کد خبر : 63952

نصب و راه اندازی

نیروگاه بخاری ، نیروگاه گازی ، نیروگاه آبی ، نیروگاه سیکل ترکیبیمبانی کلیدی در مورد بهره برداری

این شرکت در راستای اهداف خود بهره برداری از تاسیسات صنعتی به ویژه نیروگاه های تولید برق را جزء اولویتهای کار خود قرارداده و در این بخش تخصص وسوابق خوبی را کسب کرده وتوفیقات مناسبی را بدست آورده است.

دسته بندی عمیات بهره برداری و فعالیت های وابسته
1. پیش راه اندازی وراه اندازی نیروگاه های جدید التاسیس
2. تحویل گیری نیروگاه های جدیدالتاسیس
3. بهره برداری (راه اندازی، تولیدبرق ، خارج کردن از مدار، پریز رو ، مراقبت در حال بیکاری واحدها )
4. نگهداری وسرویس
5. تعمیرات دوره ای
6. تعمیرات اساسی
7. تعمیرات قطعات وتجهیزات در کارگاه های تعمیراتی
8. آزمایشات کارائی

1- پیش راه اندازی وراه اندازی نیروگاه های جدیدالتاسیس
از آنجائیکه نیروگاههای جدید التاسیس در اولین راه اندازی در معرض خطر آسیب می باشند واز طرف دیگر عمده معایب ساخت و معایب نصب ، در این مرحله مشخص میگردند ، لذا پیش راه اندازی و راه اندازی از نیروگاههای جدیدالتاسیس باید توسط متخصصین ویژه انجام پذیرد. و این شرکت با تکیه بر متخصصین خود در این بخش از کار وارد گردیده و موفقیت هائی نیز کسب کرده است..

2- تحویل گیری نیروگاه از پیمانکار
یکی از پیش نیازهای بهره برداری خوب از نیروگاه ، آگاهی از معایب و نواقص ساخت ، ونصب میباشد این معایب عمدتاً در مرحله پیش راه اندازی وراه اندازی وآزمایش کارائی مشخص میگردند. و درگیر شدن متخصصین بهره بردار، در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی ، بمنظور تحویل گیری نیروگاه از پیمانکار EPC بسیار مهم بوده وضمن حفظ منافع صاحب نیروگاه ، آگاهی بهره بردار را از وضعیت واحد ها بالا می برد . این شرکت در این زمینه فعالیت مناسبی داشته است.
3 بهر-ه برداری از نیروگاه بمعنی ( راه اندازی ، تولید برق ، خارج کردن از مدار ، پریزرو ، مراقبت واحد در حال بیکاری)
این شرکت با توجه به اهداف خود وتخصص موسسین شرکت ، این بخش از کار را با علاقه مندی دنبال نمود وسوابق خوبی را کسب کرده است که در بخش "فعالیت های شرکت در زمینه بهره برداری" ، به آن پرداخته خواهد شد.

4-  نگهداری وسرویس
سرویس و نگهداری از نیروگاه ها همیشه با بهره برداری همراه بوده ونیروگاه بطور مستمر باید از این خدمات بهره مند گردد. از آنجائیکه بهره برداری مطمئن منوط به سرویس ونگهداری خوب می باشد، لذا این شرکت بمنظور اطمینان از کار خود، به این بخش نیز پرداخته واز ماحصل آن بهره خوبی برده است.

5- تعمیرات دوره ای
با توجه به اینکه تعمیرات دوره ای با سرویس ونگهداری قرابت و نزدیکی تنگاتنگ دارد، لذا معمولاً بخش هائی از کار تعمیرات دوره ای توسط کارکنان شرکت بهره بردار انجام می پذیرد، وبخش های دیگری از آن توسط پیمانکاران جزء ، به انجام میرسد . لیکن نظارت بر حسن اجراء کار پیمانکار جزء بعهده متخصصین شرکت بهره بردار می باشد.

6- تعمیرات اساسی
از آنجائیکه بخش های زیادی از کارهای سرویس ونگهداری در دوره تعمیرات اساسی و همراه تعمیرات اساسی انجام میپذیرد لذا این بخش کار توسط شرکت بهره بردار انجام می شده و بخش های دیگری از آن به گروه های متخصص تعمیرات بعنوان پیمانکار دست دوم سپرده شده و شرکت بهره بردار با نظارت کامل از کار پیمانکار، نسبت به صحت عملیات تعمیرات اطمینان حاصل مینماید.

7- تعمیرات قطعات وتجهیزات در کارگاه های تعمیراتی
در بسیاری از مواقع ، لازم میشود تا از خدمات کارگاه های تعمیراتی وماشین کاری استفاده گردد. در این راستا باید برای هر کار تعمیراتی دستورالعمل خاص آن را تهیه نموده وآنگاه از خدمات کارگاه های تعمیراتی استفاده کرد.

8- آزمایشات کارائی و راندمان
از آنجائیکه تجهیزات در حین کار از شاخص های عملکرد طراحی خود خارج میگردند، لذا باید نسبت به آزمایشات دوره ای آنها مطابق دستور العمل وتوسط افراد متخصص اقدام نمود. وهر گونه انحراف خارج از حد قابل قبول را شناسائی کرده ونسبت به رفع آن اقدام کرد.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :